Skip to the content

Vedtægter

Foreningens navn, hjemsted og formål:

1. Foreningens navn er ”En god jul for alle”
2. Foreningens hjemsted er i Sønderborg Kommune
3. Foreningens formål er indsamling af bidrag og gaver fra enkeltpersoner, foreninger og erhvervsliv med henblik på årlig uddeling af disse bidrag og gaver til enkeltpersoner, grupper og foreninger uanset nationalitet, køn, alder, religiøs overbevisning, som har adresse i Sønderborg Kommune.

Medlemmer

4. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag, er medlem af foreningen. Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Generalforsamling

5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
6. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved almindeligt brev til samtlige medlemmer senest 30 dage før. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) valg af dirigent
2) bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) eventuelle forslag
5) fastsættelse af kontingent
6) valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7) valg af revisor
8) eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter at en sådan begæring er modtaget.
8. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ledelse:

Foreningen ledes af en styregruppe på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er to styregruppemedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Styregruppen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
10. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog en underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltperson prokura.

Hæftelse:

11. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Regnskabsår:
12. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning:

13. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til sted, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer. Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 26. maj 2010, Sønderborg.

Indsamling

Alle bidrag modtages med glæde!